Vintage Rhinestone Shirt MEDIUM

$1,295.00

Vintage Rhinestone Shirt MEDIUM

$1,295.00